Pigment Production
 
Pigment Production Sp. z o.o. 00-544 Warszawa, ul.Wilcza 33/34.
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000105479, NIP 521-22-14-642, kapitał zakładowy 50.000,00 zł